About

Chỉ đơn giản là những ghi chép về một số nơi mình đã được tới, một vài người mình đã được gặp, đôi điều mình được biết và cả những điều muốn nhớ.

Advertisements